Ga-la-ti 5:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật?