Ga-la-ti 5:7 - Bản dịch Truyền thống
Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật?