Ga-la-ti 5:3 - Bản dịch Truyền thống
Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp.