Ga-la-ti 5:23 - Bản dịch Truyền thống
không có luật pháp nào cấm các sự đó.