Ga-la-ti 5:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng,