Ga-la-ti 5:19 - Bản dịch Truyền thống
Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng,