Ga-la-ti 4:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.