Ga-la-ti 1:3 - Bản dịch Truyền thống
nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta,