Ga-la-ti 1:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
nhưng tôi không thấy một sứ đồ nào khác, trừ ra Gia-cơ là anh em của Chúa.