2Cô-rinh-tô 9:6 - Bản dịch Truyền thống
Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.