2 Cô-rinh-tô 6:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?