2Cô-rinh-tô 6:11 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi người Cô-rinh-tô, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng chúng tôi mở rộng.