2Cô-rinh-tô 6:1 - Bản dịch Truyền thống
Ay vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa, nên xin anh em chớ chịu ơn Đức Chúa Trời luống không.