2 Cô-rinh-tô 5:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.