2Cô-rinh-tô 5:7 - Bản dịch Truyền thống
vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.