2 Cô-rinh-tô 5:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.