2 Cô-rinh-tô 5:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.