2 Cô-rinh-tô 4:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế nhưng không ngã lòng;