2Cô-rinh-tô 4:18 - Bản dịch Truyền thống
bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.