2Cô-rinh-tô 4:17 - Bản dịch Truyền thống
Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên,