2 Cô-rinh-tô 3:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay chính anh em là thơ gởi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc.