2 Cô-rinh-tô 3:17 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.