2Cô-rinh-tô 13:1 - Bản dịch Truyền thống
Nầy là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng.