2Cô-rinh-tô 12:8-9 - Bản dịch Truyền thống
8
Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi.
9
Nhưng Chúa phán rằng: An điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.