2 Cô-rinh-tô 12:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các phép lạ.