2Cô-rinh-tô 11:24 - Bản dịch Truyền thống
năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục;