2 Cô-rinh-tô 10:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kẻ nói như vậy, hãy nghĩ rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thơ thể nào, thì khi có mặt, việc làm cũng thể ấy.