2 Cô-rinh-tô 1:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời;