2Cô-rinh-tô 1:21 - Bản dịch Truyền thống
Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời;