1 Cô-rinh-tô 9:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sê-pha đã làm, hay sao?