1Cô-rinh-tô 7:8 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn.