1Cô-rinh-tô 6:20 - Bản dịch Truyền thống
Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.