1 Cô-rinh-tô 5:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật.