1Cô-rinh-tô 3:8 - Bản dịch Truyền thống
Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm.