1 Cô-rinh-tô 3:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người trồng, kẻ tưới, đều bằng nhau; ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm.