1 Cô-rinh-tô 3:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy.