1 Cô-rinh-tô 2:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép;