1Cô-rinh-tô 2:15 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán.