1Cô-rinh-tô 16:6 - Bản dịch Truyền thống
Có lẽ tôi trú lại nơi anh em, hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa, để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi.