1Cô-rinh-tô 15:7 - Bản dịch Truyền thống
Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ.