1Cô-rinh-tô 15:55 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?