1Cô-rinh-tô 15:51 - Bản dịch Truyền thống
Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa,