1 Cô-rinh-tô 15:44 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí, thì cũng có thể thiêng liêng;