1Cô-rinh-tô 15:36 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã, thì không sống lại được.