1Cô-rinh-tô 15:35 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng có kẻ sẽ nói rằng: Người chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà trở lại?