1 Cô-rinh-tô 15:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh;