1Cô-rinh-tô 15:22 - Bản dịch Truyền thống
Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại,