1 Cô-rinh-tô 15:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại,