1Cô-rinh-tô 15:18 - Bản dịch Truyền thống
Vậy, những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời.