1Cô-rinh-tô 15:17 - Bản dịch Truyền thống
Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.