1Cô-rinh-tô 14:40 - Bản dịch Truyền thống
Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự.