1 Cô-rinh-tô 14:37 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nếu ai tưởng mình là tiên tri, hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng đều tôi viết cho anh em đây là mạng lịnh của Chúa.