1 Cô-rinh-tô 14:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn.