1 Cô-rinh-tô 14:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
còn như kẻ nói tiên tri, thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi.