1 Cô-rinh-tô 14:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét.